دستگاه های تمام اتوماتیک واترجت و مستر

برش داخلی شیشه و یا اشکال هندسی بوسیله دستگاه های واترجت و مستر با شکل و اندازه درخواستی مشتری با دقت بالا، تمام اتوماتیک با فایل مخصوص، قابل انجام است.

۱۴۰۲ پنج شنبه ۲۰ مهر
467
دستگاه های تمام اتوماتیک واترجت و مستر

برش داخلی شیشه و یا اشکال هندسی بوسیله دستگاه های واترجت و مستر با شکل و اندازه درخواستی مشتری با دقت بالا، تمام اتوماتیک با فایل مخصوص، قابل انجام است.
  • عدم محدودیت در اشکال
  • دقت بالا و تلرانس کم و پایین
  • کیفیت و ظرافت بالا
  • قابلیت اینگریونیگ روی شیشه
  • امکان تراش برای اشکال هندسی

دستگاه های تمام اتوماتیک واترجت و مستر

دستگاه های تمام اتوماتیک واترجت و مستر

دستگاه های تمام اتوماتیک واترجت و مستر

دستگاه های تمام اتوماتیک واترجت و مستر

دستگاه های تمام اتوماتیک واترجت و مستر

دستگاه های تمام اتوماتیک واترجت و مستر

دستگاه های تمام اتوماتیک واترجت و مستر

دستگاه های تمام اتوماتیک واترجت و مستر

دستگاه های تمام اتوماتیک واترجت و مستر

دستگاه های تمام اتوماتیک واترجت و مستر

دستگاه های تمام اتوماتیک واترجت و مستر

دستگاه های تمام اتوماتیک واترجت و مستر

دستگاه های تمام اتوماتیک واترجت و مستر

دستگاه های تمام اتوماتیک واترجت و مستر

دستگاه های تمام اتوماتیک واترجت و مستر

دستگاه های تمام اتوماتیک واترجت و مستر

دستگاه های تمام اتوماتیک واترجت و مستر

دستگاه های تمام اتوماتیک واترجت و مستر

دستگاه های تمام اتوماتیک واترجت و مستر

 

 

سایر مقالات جام ایمن تولید کننده شیشه سکوریت

خط تولید شیشه

شیشه سکوریت