معرفی خط تولید پایینی

۱۴۰۲ شنبه ۲۷ خرداد
144
معرفی خط تولید پایینی

مـا متخصصین حوزه ی شیشـه سـکوریت تخت و خم هسـتیم و با ارائـه تخصصی ترین و گسـترده ترین طیـف کالا و محصـولات نوآورانه و سفارشـی سـاز برای یـک همکاری مطمئن و بلند مدت در بازار شیشـه و همکاری ما در طراحی و مشـاوره و پشـتیبانی، می توانیـد روی ما حسـاب کنید.

محصولات تولیدی جام ایمن در کل به سه دسته تقسیم می شوند :

  • شیشه های صنعتی و لوازم خانگی
  • شیشه های ساختمانی
  • شیشه های دکوراتیو