درباره ما

جام ایمن

۱۴۰۲ شنبه ۲۷ خرداد
713
درباره ما

مـا درگـروه تولیـدی جـام ایمن واقـع در تهران / ایران بیش از 25 سـال اسـت که محصولات شیشـه ای را با کاربردهای گوناگون، برای بهبود کیفیت زندگی ارائه می دهیم. خدمات ما در راسـتای تامین نیازهای صنایع مختلف و تولید کنندگان معتبر سـاختمانی و صنعتی در زمینه شیشـه اسـت، به گونه ای کـه همراه با ارائه ایـن کیفیت ممتاز در محصـولات، اکنون به عنوان یکی از برترین شـرکای تجاری صنعت لوازم خانگی در دنیا شـناخته شـده ایم.